Owe Wikström
 

Alla inlägg i Texter 2009

Närvaron av en osynlig gestalt

Närvaron av en osynlig gestalt

            Upplevelsen av en stark närvaro, utan att det är fysisk tredje person närvarande, är väl känd i psykologin för att inte tala om i religionspsykologin. Berättelser om änglars, helgons, Kristi, Buddhas eller döda släktingars närvaro är legio. Nästan all religion handlar om heliga gestalter, gudomar och osynliga väsen som somliga tror på, andra tvekar om. Men oändligt många har faktiska – stundom vaga, andra gånger nästan fysiskt påtagliga – förnimmelser utav. Hur många har inte känt närvaron av Kristus vid en nattvardsgång, under en förtvivlad natt, eller i jublet efter att ett barn fötts. Psykologerna skulle kalla detta en externalisering av tankeinnehåll. Det känslomässigt starka relationer man har till en föreställd person – synlig eller osynlig, helig eller profan – gör att man under vissa betingelser får auditioner (man hör dem) eller visioner ( man ser dem). Läs vidare →

Bibliografi 1971-2008

Bibliografi 2008-1971

2008

 Bok

Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango. Natur och kultur.

 Artikel

Högmodet som likgiltighetens moder. Loop Tidskrift för ledarskap, 2008, 8, 50-52

Rollteorins religionspsykologi. Hjalmar Sundén i minne, UNT 2008-11-23

 

Recension

W van Huysten Ensamma i världen. Människans särställning inom naturvetenskap och teologi. Kyrkans tidning, 2008. 21, 12

 Ulf Danielsson Den bästa av världar, skapelse slump, apokalyps och död. Kyrkans Tidning, 2008, 15. 24

2007

 

Böcker

 Andraupplagor

Det bländande mörkret. Örebro: Libris, 227 sid (1994)

 Långsamhetens lov  Natur o Kultur. 211 s. (2001)

 

Artiklar

Himlaharpan – ett tema hos PO Enqvist. Psykisk Hälsa ??

 Att hantera tillvarons skörhet, 00-tal. Tidskrift för litteratur och konst 2007, 24/25. 32-35

 Tro, erfarenhet, uppföljning. Loop tidskrift för ledarskap 2007, 4, 50-52

 Konsumtionen stjäl våra liv. Göteborgsposten, 2007-07-19

Rec

Johan Cullberg, Mitt psykiatriska liv. Kyrkans Tidning, 2007, 37.36

Bengt Ankarloo, Satans raseri, Kyrkans Tidning 2007, 21. 22

Peter Hoeg. Den tysta flickan. Kyrkans Tidning,2007, 11, 30-31.

 

2006

Böcker

Sonjas godhet- medkänsla i en självupptagen tid. Stockholm. Natur:Kultur. 211 sid

Sonjas godhet- medkänsla i en självupptagen tid. Stockholm. Bonnier:Audio:Ljud bok.

 

Andra upplagor

Den religiösa människan -en introduktion till religionspsykologin. Tredje omarb upplaga Stockholm:Natur och Kultur 366 sid

Ikonen i fickan – om yttre och inre resor.2: omarbetade upplagan. Stockholm Natur:Kultur/pocket( 2004)

 

Översättningar av böcker

Ikonen i lommen. (Ikonen i fickan, 2004). Köpenhamn:Boedal

 Bokkapitel

Helighetens kräver rymd Årsbok:Arkitektur – museum

 ”Jag lydde bara Guds röst artikel ” Universitets årsbok.

 Fadersbilden Bilder av en far, var?

 

Artiklar

Mannen på centralen. Fönstret, 4, 44-45.

Dostojevkij. Kyrkans tidning 2006,47, s 26. Teaterrec.

 Vägen till en enkel kristentro. Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning 2006,

häfte 3, sida 18-27

 Bara en kollektiv livslögn? Svenska Dagbladet 2006-04-13

 Vad skall vi med kyrkan till Trots allt 2006. 2 50-51

 

2005

Böcker

Översättningar

Hellighetens envise vegren att forsvinne Oslo:Genesis. (Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna, 2004)

El elogia de la lentitudo. Pa promesa de unda vida sin prisa   Norma: Bogota Colombia (Långsamhetens lov, 2001)

 Matkalla olon Mysteriu (Ikonen i fickan, 2004) Helsinki:Kirjapaja

 Artiklar

Lever vi i likgiltightens tidsålder, (Dödssynderna) UNT 2005 02 03.

Andlighet i varumärkesbranchen. Signum , 8, 57-50.

 Kostymen sys i det tysta – om lyckan och dess frånsida, Kyrkans Tidning  44, bil, s 11-12,

 Recension

Den långsamme. Kyrkans Tidning  41, 24-25 Bok rec Coetzee

 2004

 Böcker

Ikonen i fickan – om yttre och inre resor. Stockholm: Natur och Kultur 255 sid

Ikonen i fickan. Ljudinspelning : Natur och Kultur

En liten vägledning till nåden Örbro:Cordia

 

Översättningar

Bortenfor hvite strender och fortauskaféer Om ytre og inre reiser. Oslo: Genesis ( Ikonen i fickan 2004 )

Pyhään Salaisuus (Helighetens vägran att försvinna 2003) Helsinki: Kirjapaja

La dolce indifferense dell ´Attimo (Långsamhetens lov,2001)

Bokkapitel

Postmodernitet och själavård – kap i ”Mötet med den splittrade människan”,

Stockholm: 2004 Verbum sid 73 – 97.

 Arto kiel altaro? Pri la rolo de rito kaj mistiko en Aniaro. (Rit och myt i Aniara) Eldona societa esperanto.

 

Artiklar

 De få vingar anden och p sykoanalysen – en civilisationskritik, Divan  2004, Häfte, 1/2, 93—95.

 Tro som dialog med den andre – att psykologiskt analysera ett

självavårdssystem. Divan 2004, hft 1/ 2 sid 54-63

 Vart tog Jesus vägen? Svenska Dagbladet  2004 12 24

 Himmel och helvete:mord i Knutby. Kyrkans Tidning 48. s 24

 Den hvilande och bidande tron. Pilgrim. Tidskrift för andlig vägledning 4, 12-19

 Verklighetens omsättningshastighet Religion och Livsfrågor, 4, 14-20.

 Ond bråd död i godhetens namn Svenska Dagbladet  2004 09 29

 

Recensioner

Johan Cullberg Gustaf Fröding och kärleken.  Kyrkans tidning, hft 20,22-23

Den femte evangelisten om JS Bach Trots allt 3, 24-26

 Förord

Jan Erixon, Dostojevskij. Örebro: Cordia, 2004

Fromm, Erich,: Kärlekens konst, Stockholm:Natur och Kultur, 2004

 2003

 

Böcker

Om helighetens envisa vägran att försvinna 2:a utvidgade upplagan Stockholm: Natur o Kultur

 

Översättningar

Til langsamhetens pris – eller faren vid att köra knallert genom Louvren (Långsamhetens lov 2001). Köpenhamn: Höst o Sön.

Vom unsinn mit det Harley Davidsson durch den Louven zo fahren. Oeschs erlag

 

Pyhden kaipuu. (Tillvarons blå underton 1997) Helsinki Kirjapaja

 

Artiklar

De naturliga drifternas svåra moral: Essay Kyrkans Tidning hft 49. 20-21

 Skenbar gemenskap skymmer de stora frågorna. Äldre i centrum,2003, hft 3, 12-13

 Inomhuset är oändligt, Om Dostojevskijs och Powys mystik. Parnass,2003, 15-18

 Religion och gudstro i jagets tjänst Svenska Dagbladet  2003 01 24

 

2002

 Böcker

Översättning

Leve langsamheten(Långsamheten 2001) Oslo:Genesis förlag

Silja ja sonti (Toccata 2000) Helsinki:Kirjapaja

Läsnän taito Långsamhetens lov 2001 Helsinki: Kirjapaja

 

Bokkapitel

Musik och mystik hos Marcel Proust – Ingår i ”Att fånga världen i ord”. Red

Bråkenhielm. CR. Artos:Norma 2002,117-146

 Att gestalta dårskapen Apostlarna: Uppsala, 2002. Michel Östlund.

 

Artiklar

Synen på Gud efter Freud, Psykologtidningen 2002, hft 23-24,  12-14.

 Flykten från det svåra Trots allt 4/ 5 sid 24-25

 Förord till ”Om hösten”av Jon Fosse Dramatens program jan 2002

 Att prata på prov. Trots Allt, 2002, 2. 28-29.

Recensioner

Dostojevskij och nihilismens onda andar. Svenska Dagbladet 2002 09 01

Ken Malik “Man beast and zombie”. Dagens Forskning.2002,6, 25.

 

2001

Böcker

Långsamhetens lov – eller vådan av att åka moped genom Louvren . Stockholm:Natur o Kultur.

 Översättning

Toccata. Bachs andelige universum. ( Toccata. Om Bachs andligauniversum 2000) Oslo: Genesis

Det religiösa mennesket. En introduktion till religionspsykologin (Den religiösa människan 1999)Köpenhamn: Gads forlag

 

Bokkapitel

Det förbisedda – Om Hylingers hyllande av vanlighet i ”Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1990talslitteratur, red CR Bråkenhielm.

Nora: Nya Doxa sid ”. 119-139.

 Religiös psykologi och religionspsykologi I Bo Giertz Kyrkofromhet Skellefteå:Artos 181-206.

 Det gudomliga mörkret. Om den mystiska föreningen, Diwan 2001, 36-45.

Recensioner

Neuros och psykos. Freuds saml skrifter Dagen 2001 09 13

 Kyrkan behöver en ögats teologi Svenska Dagbladet  2001 08 13

 Teologins reaktion på psykoanalysens religionskritik. Svenska Dagbladet 2000 12 24

 Ryssland. Rec av Per Arne Bodin, Svenska Dagbladet 2001-12-12

 Psykoser.Rec av Johan Cullberg Psykoser Vår lösen 20014/ 5 354-358

 Den gudomliga kroppen rec Run Gröndal. Den himmelska kroppen, Psykologtidningen  12/ 13 26-27

 

2000

 

 

Böcker

Toccata – om Bachs andliga universum, Iakttagelser och betraktelser.           Skellefteå:Norma 2000. 159 sidor

 A kifurkeszhetetlen ember. Letkerdesek pszichoterapia, Lelkipaszorlas.

Budapest: Animula 260 s. Ungers översättning  Den outgrundliga människan. Ny utvidgad upplaga. Natur o Kultur 1999.

 Salattu Ihminen. Elämän syvät kysymykset ja parantava keskustelu. Kirjapaja Helsinki, 2000. 470 s. Översättning av” Den outgrundliga människan. Om livsfrågor, psykoterapi och religion.” Ny utvidgad upplaga Natur o Kultur 1999.

 

Kapitel i böcker

“I huvudet på en mördare”  Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Wahlström/Wifstrand. 2000, red Olav Hammer och Catharina Raudevere, s 195-225.

 ”Människans behov av tröst. Snabbskiss genom ett århundrade”                     Anno. Bokförlaget Corona AB. 2000;  s  215-223.

“Norra Norrlans Inland: Snö och kallare” om snöns tysta tilltal Bygd o Vildmark, 2000, s 12-22.

 ”Jublets kategori. Om JS Bach och det goda livet”.  Årsbok för Kristen Humanism och samhällssyn, 2000, 27-34.

Artiklar

“Isten csendje – “isten” avagu – “Isten” a pszichoterapian”  Pzicho-terapi, Budapest, február 2000, 44-48.

Rastlösthetens anatomi, om sekularisering och teologi Ung teologi, Oslo,2000, 57-61

 Det förbisedda – Om  Hylingers hyllande av vanligheten Vår lösen, 7-8, 1999, 614-626

 Det gudomliga mörkret, Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, 2000, nr 3-4, sid 36-45

 På gränsen. Om religionspsykologi och teologi, Trots Allt 2000, 1, 24-29

 Ibland måste man ge efter för sitt behov av tröst – om den religiösa trons roll i svårt lidande. Omsorg. Nordisk tidskrift för palliativ vård, 2000, 29-34

 Internet, economy and ethics, Brainheart Magazine Commentary 2000, p17

Lycka                                                                          Forskning o framsteg xx

Recensioner

Profana psalmer” Rec.  av Den svenska högtidsboken. Göran PalExpressen . 4 juni 2000.

“Förnuftets tunna hinna”  Essay om Johan Cullberg, Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskst perpspektiv. Natur o Kultur 2000                                          

Vår lösen, 2000, 4-5, 354-358

Den sanna bilden av  Ryssland.    Rec artikel av Per Arne Bodin Ryssland – ideer och identiteter. Artos 2000.   Svenska Dagbladet 5 dec 2000

“Teologins reaktion på psykoanalysens religionskritik, Understrecket -  om “Religionspsychologie Heute” (Hrsg Henning Walter Sparn, Springer 430                                                                                Svenska Dagbladet 24 dec 2000.

 

1999

Artiklar

The Silence of God- – the use of “god” or “God” in psychotherapy. Crossing the boundaries in the pscychology of religion: Case studies. Ed b Belzten, Corveleyn, J. Åbo Akademi. Religionsvetenskapliga skrifter 43, 1999,187-200

Scandinavian Psychology of Religion. Religionspsychologie Heute. Hrsg. Henning, C och Nestler, E. Frankfurt am Main Peter Lang. , 1999, 29-59

Dösdångest. Socialstyrelsens skrifter 1999,

Freud beundrades ständigt av sina stumma husgudar

Rec av Rizutto. AM. Why did Freud rejet God ? A psychodynamic interpretation. Yale University Press. Understreckare Svenska Dagbladet 26 april 1999.

Dårskapens vishet. Ingår i Liksom Regn och snö, möte med den nya Bibeln. Bonniers. 206-218 samt Expressen 17 juli 1999.

Gudsfruktan – mötet med den som Är. I boken Stororden, red Sundell, M. Örebro:Cordia, 1999, 113-121.

Dostojevkij då? Infår i ”Från Alfons Åberg till Dostojevskij. Barnkonventionen genom litteratur. Red Rosenberg, D. Rädda Barnen, 1999, 16-21

Vem skyddar människan mot människan? Sydsvenska Dagbladet 18 maj 1999

Recensioner

Recension av dr avh av Helene Blomqvist: “Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelssvit och Änkan”  Skrifter utg av Litt vet inst Gbg  nr 35, Tidsskrift för Litteraturvetenskap 1999, 3-4, 170-173

Kropp och religion. Rec av Run Gröndahl. Den gudomliga kroppen, en psykologisk tolkning av hinduisk saktism och tantrism. Stockholms Universitet, Religionshistoriska avdelningen, 1999, 26-27.                                                                                                                      Psykologtidningen 12-13, s 26-27.

 

1998

Bok

Att se det dolda – om New Age och ockultism inför millenieskiftet. Stockholm, NoK. (red Wikström, O.)

Kapitel i bok

Transcendenserfarenheternas legitimeringskris. Den välsignade välfärden. Red Elmlund, P & Glans. K. NoK,1998,  307-320

Artiklar

New Age , ockultism och pluralism – ideologiska och socialpsykologiska perspektiv. I Att se det dolda, 1998, p 11-46.

Depression and the Absence of God – religious studies

and/or theology in clinical research. Studia Theologica 2, 1998  pp. 120-147.

7

The centripetal journey. Individualized religion in Sweden, as defence against plurality. Current Dialogue. World Council of Churches, dec 1998, 12-20

Sekter, kulter och samfund – en översikt. Ingår i ”I god tro.Samhället och nyandligheten. SOU; 113, 1998, s 29-51

Henric Schartaus Nådens ordning som religionspsykologiskt problem. Teoretiska och metodiska överväganden. Religion och Bibel. Nathan Söderblomsällskapets Årsbok, 1998, 7-20

New Age. Ett spel med det heliga. Forskning och Framsteg, 1998, 4, 13-17

Det mörker där Gud döljer sig. Rec art av Lossky, Vl. Östkyrkans mystiska teologi. Artos 1997,  Svenska Dagbladet understreckare 25 juli 1998.

Hon lider av godhet. Pilgrim, 1998 2, 32-33

Om nödvändigheten av att vara djupt allvarlig. Ingår i Vetvärt. Om framtidens kunskaper och skolans roll. Svenska Kommunförbundet. 286-291

Recensioner

Platsjournaler. Rec av Crafoord, C Platser för våra liv. NoK 1997. i Expressen 23 febr 1997

 1997

Böcker

Aljosjas leende, Om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur,  Natur och Kultur 1997, 245 s

Artiklar

Taking a step back – assessment of the Psychology of Religion. Psychologia et sociologia religionum. Ed Wikström, O. Belzen, J Acta Universitatis Upsaliensis, 13, 7-17.

From facts to fiction.On the fragility of the scholarly glasses. Taking a step back – assessment of the psychology of religion. Psychologia et sociologia religionum. Ed Wikström, O. Belzen, J Acta Universitatis Upsaliensis, 1997, 171-178

Själen och Gud. Religionspsykologiska perspektiv. I Själen och jaget – ett idéhistoriskt perspektiv. Red Fagerberg, H. Gidlunds förlag, 1997,   165-177

Att uthärda lidandet. Om existentiella frågor och religion i psykiatrisk vård. I ”Hur skall själen läkas? Red Erisson BE, Qvarsell R. NoK, 1997, 243-254.

Själavården mellan språk och erfarenhet. Norsk teologisk Tidskrift. 1997, 98, 67-77

Upplevelser i gudstjänsten – en religionspsykologisk modell, ingår i ”Forankring og förnyelse. Kristendom i endring. Ikonforlaget, Oslo, 1997,  182-196

Kyrkorummet som livstolkande rum. Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie i attityder i Göteborg och Malmö. Red Bäckström.A. Tro och Tanke, 1997, 157-166

Livets ax och mystiken. Signum, 1997, 8, 249-252

Trohet mot vad?  Pilgrim, 3, 1997,  6-12

Han upprätthåller sprickorna i vår kunskap. Det kollektivt omedvetna som en andlig reservoar. Understreckare i Svenska Dagbladet. 20 april 1997

Lamento. Om våndan av att säga det som inte går att säga. Atalante. Konsttidskrift, 1997,  12, 30

Diana som andlig projektionsskärm. Svenska Kyrkans tidning, 1997

Recension

Hur blev gudsomhaver bolibompa?  Rec av Bringeus,Folklig fromhet, Svenska Dagbladet, 14 jan 1997

 

1996

Böcker

Tillvarons blå underton, iakttagelser och betraktelser ur Sveriges Radio 1995-1996.  Skellefteå Artos.  95 sid

Artiklar

God as “acting Agent” in Psychotherapy. Theoretical remarks.

In: Clinical Psychology of Religion. Proceedings from a Euroamerican

colloquium. Stockholm: FRN 1996.

Darsán (to see) Lord Shiva in Varanasi.Visual processes

and the representation of God by seven ricksha-drivers. Scripta Instituti

Donneriani Aboensis, XVI,1996,  pp. 105-117.

Mystik och epilepsi hos Dostojevskij. Om kemi, reduktionism och teologi. I Mänskliga gränsområden, Om extas,psykos och galenskap, Natur och Kultur, Red Cullberg, H Johannisson, K, Wikström, O. 1996, 160-177

Ideer som inte längre styr. Ingår i ”Ideer som styr. En antologi och bärande idéer i vetenskap och samhällsdebatt” Red Hård av Segerstad, P. IPF. Glunten, 1996, s 31-45.

Ansvar, mening och sammanhang i en sekulariserad tid. Psykisk Hälsa nr 1, Tema Sammanhang och mening. 1996,  19-32

Ritens betydelse. Ingår i Nattvardspastoral. Verbum, 1996, 41-50

Shivas dans. Kulturtidskriften Hjärnstorm, 1996, 56-47

De religiösa symbolerna har vittrat. Svensk Dagbladet 1996, Kultur 3 nov

Recensioner

Historien om Spielrein, Jung och Freud. Rec av Alnaes, K. Sabine. Sthlm Norstedts, Signum 8, 1996, 22, 248-250

Karamazov i Norrbotten. ”Rec av Pohjanen, B Himlalots. Årsbok för Kristen humanism, 1996,96-97

 

 

SKRIVET   1995 ( ej redigerat)

 

Vad hjälper oss skönheten mot Ondskan  Pilgrim 1

F  •• The Integrity of the Religious Experience. Ed. N.G. Holm 2.

F  •• Soul Recovery through Remystification.  Chap Princeton USA, July 1995,

F  •• Religionspsykologi och döende. Nord Tidskrift för Palliativ medicin 4

F  •• Skulden och ansvaret – Åbo Akademis skriftserie. 5

F  •• Den kollektiva glömskan – SKT – om Peder Thaléns bok 6

F  •• Svar på Jacobson SKT 7

F  •• Existentiella frågor ur ett funktionellt perpektiv – Suicid (FRN) 8

F  •• Psykoterapi som livsmening. Till Psykologtidningen 9

R  •• Rec av Rel fil. Stenström. KHÅ 10

F  •• Långsamheten Ottar1.3. 11

F  •• Översättningar till Norska +  Finska av Det bländande mörkret 1995 ht 12

F  •• Dopet som rit”. Rec. av Reimers till SKT 13

F  •• Hjalmars dödsruna i Svensk religionshistorisk forskning 14

P  •• Advent “När Jesus blir kungen i djungeln” Kyrkans Tidning 15

Förundran. Rec av Stenström, C. Förundran och förändring. Mystikens teori och livssyn. Kyrkohistorisk Årsskrift, 1995, 207-208

Dopet. Rec av Reimers, E. Dopet som kult och kultur. Verbum 1995. Svensk Kyrkotidning 553-556

In memoriam – Hjalmar Sundén, Svensk Religionshistorisk Tidskrift. 171

Långsamhetens kultur. Ottar, 2, 1995, 59-66

 

1994

Böcker

Det bländande mörkret. Om andlig vägledning och psykologi i vår tid. Örebro:Libris.

Artiklar

Soul recovery thorugh remystification. Dostoevsjy as a challenger of modern Psychology, ingår i ”On losing the soul. Essays in the social psychology of religion. Ed Fenn, R. & Capps, D. SUNY Press, NY, 1994 119-137

The integrity of the religious experience. Ingår I Sundens role theory – an impetus to contemporary psychology of religion. Ed Holm NG & Belzen, J, Religionsvetenskapliga skrifter 27, Åbo, 17-26

Hjalmar Sundén in memoriam, Svenska Dagbladet 8 jan 1994, samt Svensk teologisk kvartalsskrift, 1994, 4, 144.

Psychotic (a-)theism. The cognitive dilemms of two psychiatric episodes. Ingår I Belief and unbelief. International Series in the psychology of religion. Amsterdam-Atlanta. Rodopi 1994, 219-232

Rit symbol och verklighet. Sex studier och ritens funktion. Red Wikström, O.  Tro och tanke, 1994, 6, s 7-11

Gudstjänsten uttryck för vanmakt eller tillit, en essay om Harry Martinssons Aniara. I Rit, symbol, och verklighet, 1994, 6, 85-101

Om privatreligion och pietism. Själavårdens villkor i en narcissistisk tid. Tidskrift for Sjelesorg, 1994, 2-3, 14

Gudstjänstens psykologi och samhälleliga kontext. Ingår i Konsten att gå i kyrkan. Tro och Tanke. Svenska Kyrkans Forskningsråd, 1994, 4, 213-235.

 

Vägen inåt och den deduktiva teologin. Svensk Kyrkotidning, 1994. 43, 313-316.

Hur har du det med Gud? Om det kärnfulla väckelsespråkets särart. Från Bygd och Vildmark, 1994, 72-81.

Religionspsykologi och döende. Nordisk tidskrift för Palliativ medicin, dec 1994. 14-18

Skuld ooch ansvar. Skrifter från teologiska fakulteten i Åbo sjuttio år. 1994, 96-120

Existentiella frågor ur ett funktionellt perspektiv. ”Hälsa och existenteiia frågor, Forskningsrådsnämnden, 95:8;11.23

Sekularisering som kollektiv glämska. Svensk Kyrkotidning 1994, 84-88

Recension

Religionpsykologisk handbok på svenska. Rec av Wulff, D. Religionspsykologi del 1 och del 2. Studentlitteratur 1994, i Psykologtidningen, 50, 1994, 212-214.

 

1993

Böcker

Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna. Natur och Kultur 1993, 219 s

Artiklar

Liturgy as experience – the psychology of worship – a theoretical and empirical lacunae. Ingår I The Problem of Ritual, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 1993, XV, 83-100.

The Psychology of Religion in Scandinavia. International Journal for the Psychology of religion, 1993, 3, 47-65.

Upplevelser i samband med högmässa. Reslutat och teoretisk fördjupning. Ingår i ”Gudstjänst i förändring. Red. Bäckström. A. Religionssocioloiska Skrifter, 7. 1993,121-148

Kapten Nemo, körsbärsträdet och psykoanalysen. Om övergångsobjekt och mystik hos Sven Delblanc s Livets ax och PO Enkvists Kapten Nemos bibliotek, Psykisk hälsa  1993, 34, , 24-36

Om andlig vägledning, djuppsykologi och språk. Svensk Kyrkotidning, 1993,42, 437-440

Om själavård, privatreligion och framtiden. Svensk Kyrkotidning, 1993, 89, 355-357

Recensioner

Mays myter, Rec av May, R Ropet efter myter. Norstedts. Årsbok för Kristen Humanism. 1993. 16-20

Skuldens ofrånkomlighet och medlidandets styrka. Ariel litterär tidskrift. C, 1993, 16-20

Styrkan i Aljosjas tystnad. Ingår i ”De lärdes bibliotek. Trettio Uppsala professorer om betydelsefulla böcker, red Strömholm, S. Atlantis 1993, 315-327

1992

Böcker

Identitet och fördjupning. Om handledning i kyrkligt arbete. Verbum, 1992, 144 s

Kapitel I bok

Psychology and the phenomenology of religion, ingår i Religion, personality and Mental Health, New York: Springer, 1992, 48-69

Artiklar

CG, Jung som teologi. Signum 1992, 2, 18, 52-57

Relationen mellan psykoanalys och skönlitteratur. Finsk tidskrift, 6-7, 1992

Pietismen är död, leve pietismen. Luleå Stifts Stiftsbok, 1992 37-44

Att se det osynliga. Linköpings stifts stiftsbok, 1992, 55-69

Tror religiösa människor på något?  Religion och livsfrågor, 1992:3, 18-19

Om CG Jung och symboler ingår i Religio: Möte med indisk religion, 1992 17-29

Livsfrågor och psykisk hälsa, Beskow, Suicidalitet och existentiella frågor. FRN/Läkarstämman 1992, 13-29

Sprickor i muren. Harry Martinssons Aniara läst som dystopi. Gnosis 19924, 82-93

Recension

Vere adest Rec av Illman, S Vere Adest, Religionspsykologisk tolkning av närvarotemat i Olof Hartmans romaner, Åbo 1991, Svensk teologisk Kvartalsskrift, 2, 1992, 156-159

Psykiatri och livsåskådning, Rec av Frankl V Psykiatern och själen. NoK 1991, Årsbok för kristen humanism 1992, 57

 

1991

 

Artiklar

Handledningens roll i diakonala året ”Kyrkans ungdom – Diakonala året” Forskningsrapport. Red Geyer, K. Rel bet vet avdelningen, Teol Inst, Uppsala

1991,65-88

Om Gud som den saknade. Gråstein og lengsel Skriver fra det teologiske fakultet, Praktisk teologisk seminar, Oslo 1991.72-79

Spiritualitet och yrkesidentitet. Om sekularisering inifrån och den pastorala handledningen. Ekumenisk orientering, 3, 1991, 5-12

Recensioner

Jung och humaniora. Uppsala Nya Tidning, 6 juni 1991

Rec av Barnaby, K & D´Acierno, CG Jung and the hermeneutics.Princeton University Press.

Längtan till det förlorade paradiset.

Rec av Dittes, J & Capps. D. The hunger of the heart: Reflexions on the confessions of Augustine, SSR Monograph Series. Purdue University.  Indigana Dagens Nyheter Tredje sidan när??

Neurologi och teologi. Om den metafysiska anemins genes. Läkartidningen, 1991, 34, 2600-2682

CG Jung ja symbolit  Vartija, 4/1991, 104 146-153.

Ytlig självbespegling ”En psykoterapeutisk klassiker. Rec av Frankl V Psykaitrin och själen. Årsbok för kristen humanism 1991, 114-115

 

Till långsamhetens lov.  Från Bygd och Vildmark, 1991, Luleå Stifts årsbok 78-89

¨

Artiklarna ”Allport, GW, Andligt äkenskap, Andlig vägledning, Andningsteknik, Anlag religiöst anlag, Alternativa medvetandetillstånd, Audition. Auktoritetstro, Berggrav, E, Björkhem J, Frankl, V Girgenssohn, K. Nationalencyklopedin del 1-4

 

1990

 

Böcker

Den outgrundliga människan. Livsfrågor, psykoterapi och själavård. Stockholm: Natur och Kultur, 1990,  319 s

 

Evighetetens ansikte. Essayer kring symbol och myt i konst, litteratur occh religion. /Red Wikström), O Religionspsykologisk Skriftserie nr 5, Åsak

 

Artiklar

Ritual studies in the history of religions: A challenge for

the psychology of religion. In Heimbrock.H.G. (Ed.), Current studies on rituals: Amsterdam:Rodopi, 1990  57-71

 

Om Gud som den saknade. I Evighetens ansikte – se ovan, s 53-61

Tio romenska skisser. Ingår i Evighetens ansikte se ovan s 83-95

Fattbart men ändå omätligt. Hyllning till den lilla världen i Fanny och Alexander. Evighetens ansikte se ovan, s 123-134.

Den innelåsta evighetens bultande nävar. Evighetens ansikte, se ovan 158-166

Psykoanalys i religionsvetenskaplig forskning. Psykologtidningen, 1990, 7, 4-11.

Det religiösa i religionen. Tro och Liv, 1990, 2, 16-26.

Själasörjarens dilemma. Pastoralpsykologisk forskning- ett försummat område. Svensk Teologisk Kvartalsskrift 66, 1990, 163-170

Gud som ”Gud” eller som Gud?  Tidskrift for sjelesorg,1990, 3, 29-34.

Att läsa långsamt. Om lyrik och teologi. Svensk Kyrkotidning, 1990, 612-615

Recensioner

Är Gud bara en tröst? John Hick vill överbrygga motsättningen i synen på religionens symbolspråk. Rec av Hick,J. An interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent.  Dagens Nyheter, 5 sept 1990 

Augustinus bekännelser som psykologiskt dokument. Rec av Capps, D (ed) Hunger of the heart. Reflexions on the confessions of Augustine. Signum 8, 1990, 236-240

Mystik och erfarenhet. Rec av Hoffman, B. Hjärtats teologi. Mystikens plats hos Martin Luther. Åsa, 1989. Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 1990, 66, 179-182

Kunskapens träd och moder jord. Rec av Uddenberg, N. Prometeus och Dryade. NoK, 1989, Svensk Kyrkotidning, 1990, 12, 486-487

Om Freud och Jung. Rec av Donn, L. Vänskapen som brast. Hammarström och Åberg, 1989. Årsbok för kristen humanism 1990, 109-110.

Freud i original Rec av Freud,S Orientering i psykoanalys samt  Jaget och detet. NoK 1989. Årsbok för kristen humanism 1990,  110-112.

Naturvetenskap och livsåskådning rec av Jersild, PC. Humpty Dumtpys fall. Livsåskådningsbok. Bonniers 1990. Svensk Kyrkotidning1990. 596-599

Att berätta sitt liv. Rec av Brattemo, CE. Den inre världen och dess språk. Åsak 1989. Tro och liv, 3, 1990, 37-38.

 

1989

 

Böcker

Sigmund Freuds religionskritik. En översikt. Religion och Samhälle. Religionssociologiska institutet, 1989:9. 47s

Bokkapitel

Att spjäna mot udden – kliniskt religionspsykologiska perspektiv. Ingår i Åkerlund, A. Morgonrodnadens vingar – en religiös uppgörelse. Religionspsykologisk skriftserie 6, 1989, 163-190

 

Den religiösa människan 2:a utvidgade uppl, 1988, (Plus Ultra)

 

Artiklar

Gud som en kollektiv projektion? Om sannings och funktionsfrågorna i Freuds religionspsykologi. Signum, 1989, 15,7, 220-225.

Possession as role-taking. Journal of Religion and Health, 1989,

28 (I), pp. 26-35.

Hjalmar Söderberg som samtalspartner. Budbäraren, febr 1989, s8

Finns det en levande mystik? Psykologtidningen, 1989, 12, 9-12

Religion som makt eller vanmakt. Om forskning, religion och psykoterapi. Tidskrift för Psykoterapi, 13, 1989, 35-29.

Bokkapitel

Gör livsfrågorna rumsrena. i Livets mysterier. En bok om ungdomar och livsfrågor. Barn och ungdomsdelegationen 1989,  19-26

Recensioner

Mystik och teologi. Rec av Källstad, Th, Innerlighetens religion. Åsak 1989

Svensk Kyrkotidning 1989 42, 482-483

Att lyssna till den inre världen. Rec av Brattemo, CE. Den inre världen och dess språk, Åsak 1989. Uppsala Nya Tidning, 1989 1228.

 

 

1988

 

Böcker

I drömmen – en syn om natten. Ett religionspsykologiskt symposium om drömmar. (Red Wikström, O) Religionspsykologiska skrifter nr 4, 144 s

Bokkapitel

Drömmen som forskningsområde mellan teologi och psykologi. I drömmen, i en syn om natten, 1988, 89-112.

Existentiella frågor och ledarskap. Alkhoholen och chefen, SAFs förlag, 1988, 11-27

Vart tog själen vägen? Ommänniskokunskap, konst och den religiösa identiteten. Vår Lösen, 6, 1988, 386-396

Barn i krise – religiöse barndomserfaringer. Barnesjen och kristentro.Red Hognestad, O, Rian, D, Religionsvetenskapligt institutt, Trondheim, 1988, 69-81

Artiklar

Psychology in the phenomenology of religion. A Critical Essay. Proceedings from the fourth Europan Colloqium in psychology of religion. Nijmegen sept 1988, 1-13. 20,

Religionspsykologins förnyelse. Uppsala Nya Tidning, 28 nov, 1988

Existentiella frågor i psykoterapin. Psykologtidningen 1988, 11-12

Rysk andlighet – apropå ett 1000 års jubileum. Svensk Kyrkotidning, 4, 34.

Recensioner

Mellan teologi och psykologi. Rec av Frankl, V Gud och det omedvetna Natur och Kultur 1987, Årsbok för kristen humanism, 1988, 108-110.

1987

 

Bok

Religionspsykologi nu. Religionspsykologiskt symposium Sigtuna 13-14 jan 1987, Red. Wikström, O. Religionspsykologisk skriftserie 2, 1987.

 

Bokkapitel

Jung, Yoga och symbolens funktion. Art i Mystik och verklighet. En festskrift till Hans Hof, Åsak 1987, 75-95

Artiklar

La recherche de modeles dans la société contemporaine, Bullentin 21 Sémanaire oecumenique International Strasbourg, 1987, 22-29

Roles, attributions and religion. Journal for the Scientific

Study of Religion, 1987 26 (3), pp. 82-90.

Herrnhutism, mariadyrkan och den heliga anorexin. Om psykoanalytisk teori i kyrkohistorien. Kyrkohistorisk årsskrift, 1987, 167-169

Att känna sig själv i sig själv. Om jagförlust och kultur Vår lösen, 1987,8, 452-460

Psalmboken som själasörjare. Svensk Kyrkotidning 1987, 27-28, 254-355

Recensioner

Recension av dr avh Sjödin, U, Osynlig religion. En studie i metod och teori.

Plus Ultra 1987, Svensk teologisk kvartalsskrift, 1, 1987, 81-85

 

1986

 

Artiklar

Barnens religiösa förställningar. Barn och familj, 1986, 3, 28

Fattbart men ändå omätligt. Hyllingen av den lilla världen som en ”implicit teologi” i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. Tidskrift för Sjelesorg 1986, 1, 25-32

Frihet för mig. Kyrkligt magasin, 1986, 4, 26-29

Hjalmar Sundén som essayist.

Årsbok för kristen humanism. 48, 1986, 168-170

Krakow, Benares och Munkviken. Luleå Stifts Årsbok 1986 84-92,

Mental imagery and religion. Theory and experiment. In

Lans, J (Ed.), Current issues in the psychology of religion (pp. 153-163).

1986 Amsterdam: Rodopi.

Omvändelsen – psykologiska synpunkter. Tro och Liv 1986, 3, 2-9

Religionpsykologi i mitten av 1980 talet. Kritisk forum for praktisk teologi (Danmark) 1986, 26, 5-24.

Relgionspsykologi och skönlitteratur. Teoretiska och metodiska problem – i Sven Lidman mellan psykologi och teologi. Ett symposium kring litteratur, biografi och psykologi. Red Brattemo CE och Wikström, O. Religionspsykolotiska skrifter. 1, Uppsala 1986, 5-35.

Själavården i framtidens kyrka. Halvårsskrift för Praktisk teologi (norska) , 2, 20-31

Sven Stolpe i Sigtuna. Uppsala Nya Tidning, 5 mars 1986

1985

Bok

Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin. (tills m Antoon Geel)  Lund:Plus Ultra 1985, 388 s. 

Artiklar

Varför blir människan religiös?  Tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 1985, 3, 10-37.

Om Gud som den saknade – en skiss. Gnosis 1985 2, 50-53.

Om vården av det inre livet. Svensk Kyrkotidning 1985  58, 710-711

Religion och psykisk hälsa. Läkartidningen, 49,  4330-4331

Religionspsykologi – en gränsvetenskap. Psykologtidningen, 23, 1985, 14-15

Religionspsykologisk forsknings,. Uppsala Nya Tidning, 5 nov 1985

 

1984

 

Bok

 

Hypnos, symboldrama och religion. Besatthet, spontan religion och extas. Åbo Akademis Skriftserie.

 

1983

 

Artiklar

Hypnosis in the Psychology of Religion. Possessional Expericence as interaction of emotion of cognition. An experimental Study. Proceedings of the Colloquium of Europena Psychologists of Religion xxxx

Religion och åldrande. Ett religionspsykologiskt perspektiv.  Äldre i Samhället. Red Tornstam, L Liber 1983.

Mytens psykologiska funktion. Ett tema I CG Jungs och S Freuds brevväxling 1908-1913. Religionsvetenskaplig skriftserie nr 2  Åbo 40 s

Ålderdomens religiositet. Tidskrift för Sjelesorg. 3, 1983, sid xxx

Rec

Det bortträngdas återkomst.Rec av Duerr,H.P. Drömtid. Omgränsen mellan det vilda och det civiliserade. 1982,Årsbok för kristen humanism 45 xx

Drömmens teologi. Rec av Hillerdal, G. I drömmen av natten och Bjerre, P. Drömmens helande kraft.  Svensk Pastoraltidskrift. xx 

 

1982

 

Böcker

Raskolnikov – den kluvnes väg till helhet i Dostojevskijs Brott och Straff.. (144p) Lund:Doxa.

De ofrånkomliga orden – psykologiska studier i modern svensk skönlitteratur (156s). Stockholm:Gummessons.

Artiklar

Possession as a Clinical Phenomenon. A Critique of the Medical Model. Religous Ecstasy. Scripta institutii Donneriani Åboiensis XI, 1982, 87-102.

Myten, hjärnan och Samuels Gud. En religionpsykologisk essay. Föreningen lärare i religionskunskap årsbok. Sid.xxx

 

Recension

Vart har jaget tagit vägen ? Rec av Håkansson, Kaj Dubbla verkligheter. Om psykoterapi, social identitet och verklighetsuppfattning. Stockholm 1981. Årsbok för Kristen Humanism 1982, 113-115.

1981

Artiklar.

Åldrande och religiositet. Tidsskriftsöversikt. Religionssociologiska Instituetets Skrifter 1981:7  14 s.

Att vara handledare i kyrkligt arbete. Praktiska och psykologiska synpunkter. Diakoniaktuellt nr 26, Svenska Kyrkans Skriftserie, Sthlm 1981, 18

Präst och läkare. Religionspsykologiska och vetenskapsteoretiska synpunkter, Inter Medicos, 2, 24, 1981, 52-55.

Evangelium till den enskilde Svensk Pastoraltidskrift. 22, 1981, 936-939

Recensioner

 

Himmelsk hjärntvätt. Rec av Edwards, Ch. Himmelsk hjärntvätt. Skeab 1981, Årsbok för Kristen Humanism, 43,1981, 190-192.

Religion och psykologi. Rec av Meyers, Don E, The positive thinkers, religion as pop psychology from Mary Baker Eddy to Oral Roberts. NY 1989, Kyrkohistorisk Årsskrift 81, 1981, 220-221.

1980

Bok

Stöd eller börda? Religionens roll i psykiatri och psykoterapi. En religionspsykologisk studie. Skeab: Stocholm, 254 s.

Artiklar

A case of ” Possesion”. Genesis and Therapy. Archiv für Religionspsychologie, Bd 14, 212-227

Kristusbilden i Kristineberg. Historiska och religionspsykologiska aspekter. Kyrkohistorisk årsskrift 80,1980 99-112.

Recensioner

Att kritisera mästaren. Rec av Fromm, E. Freuds psykoanalys – mästerskap och begränsningar. St Lukasstiftelsens  kvartalsmeddelanden 27,1980, s 7-8.

Ekström som mystiker. Rec av Geels A. Mystikern Hjalmar Ekström 1885-1962. Doxa Malmö 1980. Kyrkohistorisk årsskrift 80, 1980, 181-183

 

Orden som fängslar. Rec av Mattis, I. Orden som fängslar oss. 1980. St Lukasstiftelsens kvartalsmeddelanden 4, 9-10.

Psykoterapi och/eller själavård. Rec av Stadler, K. Psykoterapi och religion, några personliga funderingar Skeab 1979 och Sjöström, H. Själavård ifrågasatt – från Poul Bjerre till Göte Bergsten, Skeab 1979. Årsbok för Kristen Humanism, 42, 1980, 237-241

 

1979

Artiklar

Psychotherapy and/or religion? Cognitive Aspects on the relation between Religion and psychoterapy. Proceedings of the Colloquy of European Psychologists of Religion, Nijmegen, Holland.

Inifrån. Att umgås med Dostojevskij. Skribent.2, 3-4, 18-19.

Recensioner

Religionspsykologi och teologi. Rec av Kolsnaes, Åbenbaring og oplevelse. Oslo;Luther Forlag 1978 Årsbok för Kristen Humanism 41, 87-93

 

1978

Artikel

Religion in Psychiatric Press 1972-1976. i Psychological Studies on Religious Man, Ed, Källstad, Th. Uppsala 1978, 195-218.

Bibliography of Hjalmar Sundén. Professor Hjalmar Sundéns writings 1929-1977.  i Psychological Studies on Religiöous Man, Ed, Källstad, Th. Uppsala 1978, 243-252.

Ekklesiogen vindfobi. Interaktion mellan emotiva och

kognitiva element i en religiöst betingad neuros. En fallbeskrivning.

Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 54, pp. 165-171.

Religion, psykologi och neuros

Psykisk hälsa, 1978,1  22-37

Recension

Depression och religiositet. Rec av Hole, G. Der Glaube bei Depressiven. Religionspsychopathologische Untersuchung. Enke Verlag 1974 Läkartidningen  75, s 3466-3467.

Livssyn och skuldupplevelse. Människosyn och skuldupplevelse. Svenska kyrkans diakoninämnd, konferensrapport, 28-30 s 1-18.

Religion, psykologi och neuros. Psykisk hälsa. Svenska föreningen för psykisk hälsovård, 19, 1978, 22-37.

Själavård och/eller psykoterapi. Några synpunkter. Carex 3, 102-108

Seelsorge an Sterbenden. Rec av Winter, F. Seelsorge an Sterbende und Trauernden. Vandenhoeck  & Ruprecht 1976 Theologische Literaturzeitung 103, s 776.

Människosyn och själavård. Rec av Hedman, F. Människosyn och vårdmodeller, Åbo, Årsbok för Kristen Humanism 40, 1978, 170-172.

 

1975

 

Bok

Guds ledning – en psykologisk studie av åldrandets fromhet.  Acta Universitatis Uppsaliensis Psychologia Religionum nr 4  208 s. (Diss)

 

1972

 Artikel

Sjukhusprästens roll. Församlings och pastoratsförvaltning 5, 177-180 samt 6. 209-219

1971

Sjukhusprästens roll. En explorativ undersökning, Trebetygsuppsats, stencil Teologiska Institutionen, Uppsala universitet. 48 sid.

 

 

 

 

Till tveksamhetens värn

Till tveksamhetens värn

De sista åren kastar de sig över oss. De som i några enkla punkter säger  hur saker egentligen är eller bör vara. Det gäller allt från må-bra-sidors tal om hur vi skall bli lyckliga, nyateisters påståenden att Gud är en fantiserad  illusion till fundamentalisters – kristna såväl som muslimska  - påståenden att en helig skrift kan svara på  allting.

            Ju mer förvirrad och skrämmande tiden blir, dest mer lockande är det med enkla besked. Auktoritära rörelser med tydliga och raka  svar har alltid hämtar näring ur oreda och hotande mångfald. Den klassiska metaforen för detta finns i Erich Fromms boktitel  Flykten från friheten.  Han sätter fingret på den mänskliga tendensen att fly det mångtydiga  för att hålla sig till en enkla lösningar –  inte sällan med historieromantisk touch. Boken kom 1941, han anade de enkla lösningarnas dragningskraft. Kriget hade bara börjat…

Läs vidare →

VAD TYST DET BLEV !

 

VAD TYST DET BLEV !

Om längtan efter och rädslan för stillhet 

 

Det finns en grundläggande oro som ibland sticker upp

 

Många får något irrande i blicken när man börjar tala om vikten av eftertanke eller tystnad. För att inte tala om dem som är djupt skeptiska inför retreater och stilla dagar. Blir det alltför tyst säger de ”Slå på radion! Sätt på musik. Vad ödsligt det blir!” Paradoxen är tydlig. Å en sidan klagar många över att man inte hinner i kapp sig själv. Å andra sidan ser samma personer till att de aldrig är ensamma, aldrig möter tystnaden. Man vill något som man absolut inte vill. Man önskar möta sig själv men man blir livrädd för  vad som då skulle ske.

Varför är det så? Kanske därför att stillhet även har ett mörkare stråk. För vad händer när man äntligen får tid för sig själv? Visst finns utandningens lycka: äntligen får man unna sig ro, man sover länge och mår gott. Andra går i skogen i stora stövlar, hör på fåglar, springer sin motionsslinga eller lägger ut fisknät.

Läs vidare →

Religionspsykologiska klassiker

Religionspsykologiska klassiker  UNT SOMMARSERIE 2009-07-22

”-Vad sysslar du med då?” ”-Tja, i tjugofem år har jag varit professor i religionspsykologi” ”-Va? Är det ett forskningsämne? Kan man över huvud taget på  akademisk nivå få ett grepp om människors religiösa erfarenheter? Tittar ni in i hjärnan när folk ber eller när de tror att sammanträffanden är bönesvar? Ert forskningsobjekt verkar rätt elastiskt eller undflyende.” Ja, visst är det så. Först 1975 skapades professur i ämnet i Uppsala.

Läs vidare →